Rajd rowerowy – zapisy trwają! Dowiedz się więcej

 Start dnia 23.05. 2015 r. (sobota) o godz. 9 z placu przy kościele parafialnym w Tworogu
Meta – Ośrodek Wypoczynkowy „Brzeźnica”
Zgłoszenia przyjmujemy w bibliotece w  Tworogu oraz pod nr tel. 512 950 842 lub 32/450-81-34 do dnia 21.05.2015 r.
Uwaga: w razie deszczowej pogody termin rajdu zostanie przeniesiony! 
Partnerem rajdu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg

Regulamin rajdu rowerowego

1. Cel rajdu:

 •          Promocja czytelnictwa, bibliotek.
 •          Propagowanie aktywnych form wypoczynku  oraz zdrowego trybu życia.
 •          Promocja walorów turystyczno-przyrodniczych Gminy Tworóg

2.Organizator rajdu: Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu.

3.Termin rajdu: 23.05.2015 r. (sobota)

4.Organizacja rajdu:

 •          Zbiórka Plac przy Kościele w Tworogu godz. 9 00
 •          Trasa rajdu (ok. 15 km): Ścieżki rowerowe naszej Gminy
 •          Meta : Ośrodek Brzeźnica

5.Warunki uczestnictwa:

 •          Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
 •          Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.gok-tworog.pl lub w siedzibie.
 •     Obowiązkowe posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 •          W chwili zgłoszenia uczestnictwa należy wpłacić wpisowe w wysokości 5 zł (koszt poczęstunku).
 •          Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę  rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
 •          Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
 •          Obowiązkowe posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zalecane posiadanie kasku ochronnego.
 •          Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować bezpieczną odległość miedzy rowerami.
 •          Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.
 •     Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
 •         Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
 •     Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

6. Odpowiedzialność organizatora

 •         Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 •          Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych
  na trasie.

7. Postanowienia końcowe:

 •          Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
 •          Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 •          W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Biblioteka
Skip to content