POSZUKIWANE TALENTY NASZEJ GMINY

                                                                                                REGULAMIN KONKURSU
                                                                                                    „TALENTY NASZEJ GMINY”

                 

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu

CELE  KONKURSU:

– popularyzowanie działań artystycznych,
– rozwijanie kreatywności młodzieży,
– promowanie młodych talentów,
– rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży,
– wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży Gminy. W przypadku, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, organizator będzie wymagał zgody podpisanej przez rodziców.

FORMA KONKURSU: 
Krótka prezentacja sceniczna bardzo różnoraka w formie: 
– śpiew 
– taniec
– zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich
– pokaz umiejętności gry aktorskiej
– prezentacja treści kabaretowych
– małe formy teatralne
– gra na dowolnym instrumencie
– recytacja

INFORMACJE OGÓLNE: 

Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych. 
Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut w przypadku występów indywidualnych i grup do 3 osób. Dopuszcza się prezentacje dłuższe, nieprzekraczające jednak 10 minut; w przypadku występów grup powyżej 3 osób, prezentujących treści kabaretowe lub małe formy teatralne.
Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego.
Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich.
Uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu chóru, orkiestry, grupy innych uczestników biorących udział w występie.
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony odtwarzacz CD, rzutnik multimedialny; (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń).
Natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca. 
Mile widziana publiczność  dopingująca swojego faworyta.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia do dnia 30.09.2015 r. i wpłata wpisowego w kwocie 5 zł do organizatora.
Zwycięzcy Finału zostaną wyłonieni przez  jury

MIEJSCE REALIZACJI: Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu (duża sala)

TERMIN REALIZACJI: 

Półfinał w dniu 17.10 (sobota) od godz. 10.00
Finał w dniu 24.10 (sobota)

PRZEBIEG KONKURSU:

Konkurs składa się z dwóch etapów: 
Półfinał w dniu 17.10 (sobota) od godz. 10.00
Finał w dniu 24.10 (sobota)
W konkursie zostaną przyznane I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. 
Zostanie przyznana również nagroda publiczności na podstawie  głosowania na specjalnie przygotowanych kartach).
Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Pozostali finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Decyzja organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna. Organizator lub jury nie są zobowiązani do podawania powodów podjęcia decyzji o odrzuceniu kandydata lub zakwalifikowaniu do grona finalistów.
Uczestnik zostanie poinformowany o przejściu do finału po zakończeniu 1 dnia konkursu
Po zakończeniu imprezy komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu finału konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Kolejność występów zostanie ustalona drogą losowania w dniu danego etapu.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych mediach reklamujących imprezę.
Szczegółowych informacji udziela Grażyna Chmiel 512 950 842

Załącznik:

Karta zgłoszenia do Konkursu „TALENTY NASZEJ GMINY”

 1. Imię i nazwisko, lub nazwa zespołu, grupy……………………………………………………………………………………………

 2. Wiek uczestnika (uczestników)…………………………………………………………………………………………………………..

 3. Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………………………………………………………………………………

 4. Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………………………

 5. Nazwa prezentowanej formy……………………………………………………………………………………………………………..

 6. Czas prezentacji…………………………………………………………………………………………………………………………….

 8. Potrzeby techniczne (ze strony organizatora)…………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 9. Rekwizyty potrzebne do prezentacji (zabezpiecza sam wykonawca – proszę je wymienić)………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 10. Informacje o wykonawcy (dla potrzeb organizatora i konferansjera) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………..                                                                                    …………………………………

Miejscowość, data                                                                                              podpis uczestnika
                                                                                                                           lub opiekuna

 

 

 

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: GOK
Skip to content