Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej gok-tworog.pl

Gminny Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2014-02-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2017-06-29.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej –
http://bip.gok-tworog.pl/artykuly/123/dostepnosc

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2024-03-26.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przegląd.
 • Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze oraz strzałek i spacji w przypadku menu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Dyrektor GOK, Grażyna Chmiel,

tworoggok@gmail.com
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

+48 512 950 842
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, GOK niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, GOK może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Zamkowa 1
42-690 Tworóg

1. Budynek składa się z dwóch części. Pierwszy to budynek piętrowy gdzie znajdują się:

parter – Gminna Biblioteka Publiczna oraz 1 piętro z salami: posiedzeń, kominkową, plastyczną, języka angielskiego, biuro DFK. Wejście dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich od ulicy Spokojnej. Druga część budynku to sala widowiskowa z wejściem dla osób niepełnosprawnych z boku budynku od strony przejazdu kolejowego.

2. Na korytarzu i w pomieszczeniach osoby niepełnosprawne mogą poruszać się swobodnie.

3. Na wszystkich drzwiach znajduje się wizualna informacja o tym, co znajduje się w danym pomieszczeniu.

4. W budynku są dwie toalety przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

5. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, czyli systemu wspomagania słuchu i oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów osobowych – z wydzielonym miejscem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Połomi

ul. Bytomska 42
42-690 Połomia

1. W budynku brak dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

2.Pomieszczenie biblioteki znajduje się na 1 piętrze – brak windy.

3. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

4. Budynek nie posiada parkingu.

5. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

6. Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

7. W budynku nie ma pętli indukcyjnej i oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Boruszowicach

ul. Składowa 6
42-690 Boruszowice

1. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

2. W pomieszczeniu osoby niepełnosprawne mogą poruszać się swobodnie.

3. Budynek nie posiada wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

4.W pomieszczeniu biblioteki można poruszać się z psem przewodnikiem.

5. W budynku nie ma pętli indukcyjnej i oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

6. Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

Świetlica Wielofunkcyjna w Nowej Wsi Tworoskiej

ul. Jaśminowa 42
42-690 Nowa Wieś Tworowska

1. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

2. Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

3. W budynku nie ma pętli indukcyjnej i oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

5. W pomieszczeniu biblioteki można poruszać się z psem przewodnikiem.

6. Budynek nie posiada wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Deklaracja dostępności została przygotowana w
  Generatorze Deklaracji Dostępności..
 • Skip to content