Graffiti na murach GOK-u – konkurs dla młodzieży!

Przyjdź na warsztaty plastyczne, wykonaj projekt graffiti i wygraj konkurs! Przeczytaj regulamin i zgłoś się osobiście lub telefonicznie. Na wasze zgłoszenia czekamy do 17 marca. 

Regulamin konkursu „Kolorowe Graffiti”:

1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu.

2. Cele Konkursu:
– aktywizacja środowisk młodzieżowych,
– możliwość zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych,
– popularyzacja różnych form sztuki, 
– wymiana pomysłów i doświadczeń wśród grafficiarzy.

3. Kryteria oceny: organizator powoła Jury, które dokona oceny, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
– estetyka wykonania,
– kreatywność,
– styl pracy,
– klarowność komunikatu.

4. Warunki uczestnictwa:
w Konkursie mogą wziąć udział: indywidualni twórcy oraz grupy do 5 osób, które będą uczestniczyć w warsztatach plastycznych i wykonają projekt graffiti. 

5. Projekt może być wykonany dowolną techniką.

6. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie 1 projekt.

7. Uczestnicy do utworzenia pracy konkursowej otrzymują ok. 3 m ściany. 

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

9. Ubezpieczenie Uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.  

10. Uczestnicy powinni posiadać ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.  

11. W trakcie realizacji dzieła obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.

12. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik zgadza się na:
– umieszczenie pokazu na zdjęciach,
– wykorzystanie nagrań oraz zdjęć na stronie internetowej GOK,
– wykorzystanie danych osobowych w informacjach na temat Konkursu.

13. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do  wykluczenia z udziału w Konkursie. 

14. Poprzez uczestnictwo każdy Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

15. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanego projektu. 

16. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych Uczestnika w bazie danych Organizatora oraz ich przetwarzanie w celach promocyjnych związanych z niniejszym Konkursem.

17. Uczestnik może nie wyrazić zgody na publikację danych osobowych. W takim przypadku Organizator posłuży się ustalonym wspólnie z Uczestnikiem pseudonimem artysty (artystów).

18. Nagrody: I –III miejsce –  nagrody rzeczowe.

19. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

20. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

 

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: GOK
Skip to content