Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu

 

I  Postanowienia ogólne

 

§ 1

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu zwany dalej GOK,  działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego statutu.

§ 2

Organizatorem GOK jest Gmina Tworóg.

§ 3

GOK jest samorządową instytucją kultury  wpisaną do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury.

§ 4

1. Siedzibą GOK jest  miejscowość Tworóg.

2. Terenem  działania GOK jest Gmina Tworóg.

3. Bezpośredni nadzór nad GOK w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Wójt Gminy Tworóg.

 

II Cele i zadania

 

§ 5

GOK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury wśród mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Gminy Tworóg.

§ 6

Do podstawowych zadań GOK  należy m..in.:

1)  rozwijanie czynnego udziału mieszkańców Gminy w życiu  kulturalnym,

2)  prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej,

3)  rozpoznawanie   i   rozbudzanie   zainteresowań   oraz   zaspakajanie   potrzeb kulturalnych   mieszkańców Gminy,

4)  organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji,

5)  organizacyjne wspieranie inicjatyw społeczno – kulturalnych,

6)  prowadzenie bibliotek.   

                                                     

III Zarządzanie i organizacja

 

§ 7

1. GOK    jest    instytucją    kultury    prowadzącą    podstawową    działalność    w    zakresie upowszechniania i ochrony kultury.  

§ 8

1. Organem     zarządzającym    GOK    jest    Dyrektor,  który    kieruje   jego   działalnością  i reprezentuje tę instytucję na zewnątrz.

2. Za gospodarkę finansową GOK odpowiada Dyrektor.

3. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

4. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

    a) zarządzanie majątkiem GOK,

    b) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

    c) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,

    d) wydawanie zarządzeń , instrukcji i poleceń służbowych,

    e) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

    f) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności kulturalnej i finansowej.

§ 9

1. Organem    doradczym    jest    Rada    Programowa    składająca    się   z  3   pracowników, których powołuje  Dyrektor.

2. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:

    a) opiniowanie zgłaszanych planów i projektów,

    c) inicjowanie działań mających na celu poprawę funkcjonowania GOK.

 

IV. Majątek i finanse

 

§ 10

1. GOK   prowadzi  samodzielną  gospodarkę   finansową   w  ramach  posiadanych  środków, kierując się   zasadami   określonymi   w   odrębnych   przepisach,  dotyczących  gospodarki   finansowej i rachunkowości instytucji kultury.

2. Podstawą   gospodarki    finansowej   GOK   jest   roczny  plan  finansowy,  ustalony  przez Dyrektora.

3. W  trakcie  roku  kalendarzowego plan finansowy   może  ulec zmianie.

4. O zmianie planu Dyrektor  powiadamia Wójta Gminy.

§ 11

1. Działalność GOK finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej,  darowizn, przychodów  z odpłatnej  działalności  kulturalnej,  przychodów  z  

    najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych źródeł.

§ 12

1. GOK może prowadzić działalność gospodarczą  niekolidującą z zakresem zadań określonych  w  §  6  w  celu  pozyskiwania  dodatkowych  środków  finansowych  na  cele 

    statutowe, poprzez:

1) realizacji imprez zleconych,

2) sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, wydawnictw GOK,

3) organizowania kursów i szkoleń.

2. Z przychodów uzyskiwanych z działalności opisanej w pkt. 1 GOK pokrywa koszty działalności bieżącej oraz inne zobowiązania.

§ 13

Sprawozdanie finansowe GOK zatwierdza Rada Gminy Tworóg.

 

V Postanowienia końcowe

 

1. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: GOK
Skip to content