Video, ergo sum!

 Regulamin

Regionalnego konkursu filmowego dla młodzieży

„Video, ergo sum” – Widzę, więc jestem

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest  Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

CELE KONKURSU

 1. Celem konkursu jest zainspirowanie młodych ludzi do tworzenia” filmowych portretów własnych”, gdzie wybrany temat narzuca pewną formułę postrzegania rzeczywistości, z drugiej umożliwia pokazanie różnorodności tego postrzegania. Konkurs ma być zachętą dla młodzieży do tworzenia filmowych ekspresji na zadany temat za pomocą prostych i powszechnie dostępnych środków/narzędzi takich jak: telefon komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, tablet, kamera.
 2. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o lokalnym życiu społecznym, wzmacnianie patriotyzmu regionalnego, popularyzacja walorów kulturowych województwa śląskiego.
 3. Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu na zadany temat: „Tożsamość”
 4. Pokazanie, jak młodzież wykorzystuje nowe technologie w rozwijaniu swoich pasji;
 5. Zachęcenie młodzieży do aktywności artystycznej w dziedzinie filmu
 6. z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń multimedialnych.
 7. Promocja młodych talentów.
 8. Promocja gmin subregionu północnego Województwa Śląskiego.

TEMAT KONKURSU

Konkurs poświęcony jest tematowi niezwykle ważnemu dla każdego dorastającego człowieka -poszukiwaniu własnej tożsamości. Organizatorzy konkursu oczekują na filmowe wypowiedzi o miejscowości, w której młody człowiek żyje, o najbliższym otoczeniu i o swoim miejscu w nim. Oczekujemy na filmy, przedstawiające życie widziane z perspektywy młodych mieszkańców, obrazujące jak młodzież postrzega swoją miejscowość, szkołę, jakie jest ich środowisko, jakie są  jego walory, szanse czy zagrożenia.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychszkół z gmin subregionu północnego województwa śląskiego
 2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach::I- Gimnazjum oraz II- Szkoły Ponadgimnazjalne  przez jury powołane przez Organizatora konkursu.
 3. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 3 osoby).
 4. Na konkurs każdy uczestnik lub grupa może przesłać jeden film.
 5. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 15 minut.
 6. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki  i style filmowe (np.  fabuła, dokument, wywiad, reportaż , teledysk)
 7. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera, tablet)
 8. Warunkiem udziału w konkursie jest: uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 30 zł, przeznaczonej na koszty organizacyjne konkursu.
 9. wypełnienie Karty Zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Metryki Filmu (Załącznik nr 2).

  Dane do wpłat:

  Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a,
  42-200 Częstochowa
  Nr rachunku bankowego
  ING Bank Śląski O/ Częstochowa 23 1050 1142 1000  0005 0162 3847

  W nazwie przelewu prosimy podać tytuł zgłaszanego filmu.

 10. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna.
 11. Przesłane filmy zostaną przez Organizatora  poddane wstępnej selekcji. 
 12. Organizator przyzna maksymalnie 6 głównych nagród (rzeczowe lub finansowe) w ww. kategoriach. Możliwe jest także przyznanie wyróżnień (finansowych lub rzeczowych). Jednocześnie Organizator konkursu zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagró

ZGŁOSZENIA

 • Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy składać do 30 października 2015r. na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa

 

 • W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego.
 • W przypadku pracy zbiorowej wypełnioną kartę zgłoszenia ma obowiązek złożyć każdy z autorów.
 • Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie  oraz poprzez wysłanie informacji na adres e-mailowy uczestnika. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

KOMISJA KONKURSOWA

Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez jury konkursu powołane przez Organizatora.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz pokaz nagrodzonych filmów odbędzie się 27.11.2015 o godz.17.00 w Galerii ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a.

PRAWA AUTORSKIE

 • Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania do pokazów konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji, nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem.
 • Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące lub uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić  od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia  za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania filmu.
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora.
 • Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

UWAGI KOŃCOWE

 • Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w  trakcie przesyłki.
 • Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD i DVD pozostają  w archiwum Organizatora konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: GOK
Skip to content