Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gok-tworog.pl

Data publikacji strony internetowej: 1.02.2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.06.2017 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu). Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono dnia:  21.09.2020 r. Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 15.03.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: tworoggok@gmail.com 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 
+48 32 450 81 34 lub +48 512 950 842

Postępowanie odwoławcze: 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu  powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, GOK niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, GOK może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu:

1. Budynek składa się z dwóch części, pierwszy to budynek piętrowy gdzie znajdują się:

  • parter – Gminna Biblioteka Publiczna;
  • 1 piętro – sale: posiedzeń, kominkowa, plastyczna, języka angielskiego, biuro DFK.

Wejście dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich od  ulicy Spokojnej. Druga część budynku to sala widowiskowa z wejściem dla osób niepełnosprawnych z boku budynku (od strony przejazdu kolejowego)

2.  Na korytarzu i w pomieszczeniach osoby niepełnosprawne mogą poruszać się swobodnie.

3.  Na wszystkich drzwiach znajduje się  wizualna  informacja o tym co znajduje się w danym pomieszczeniu.

4. W budynku są dwie toalety przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

5. W budynku nie ma pętli indukcyjnej (systemu wspomagania słuchu) i oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

6.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. Przed budynkiem, znajduje się parking dla samochodów osobowych – z wydzielonym miejscem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

Gminna Biblioteka Publiczna Filia  w Połomii:

1. W budynku brak dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

2.Pomieszczenie biblioteki znajduje się na 1 piętrze – brak windy.

3. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

3. Budynek nie posiada parkingu.

4. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

5. Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

6. W budynku nie ma pętli indukcyjnej (systemu wspomagania słuchu) i oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Boruszowicach:

1. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

2. W pomieszczeniu osoby niepełnosprawne mogą poruszać się swobodnie.

3. Budynek nie posiada wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób  niepełnosprawnych.

4.W pomieszczeniu biblioteki można poruszać się  z psem przewodnikiem.

5. W budynku nie ma pętli indukcyjnej (systemu wspomagania słuchu) i oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

6. Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

Świetlica Wielofunkcyjna w Nowej Wsi Tworoskiej:

1. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

2. Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

3. W budynku nie ma pętli indukcyjnej (systemu wspomagania słuchu) i oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

5.W pomieszczeniu biblioteki można poruszać się  z psem przewodnikiem.

6. Budynek nie posiada wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób  niepełnosprawnych.

Książka na telefon

Z uwagi na nieprzystosowanie naszych budynków dla osób  niepełnosprawnych , udostępniamy naszym czytelnikom wypożyczanie zbiorów uruchamiając usługę  „Książka na telefon” (aby z niej skorzystać  należy skontaktować się telefonicznie z biblioteką – 32 450 91 34, 512 950 842).

Asysta dla osób o szczególnych potrzebach

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu zapewnia usługę asysty dla osób o szczególnych potrzebach (z niepełnosprawnością słuchową, ruchową, wzrokową, niepełnosprawnością intelektualną). Istnieje możliwość skorzystania z asysty wyznaczonego pracownika lub obsługi interesanta bezpośrednio przy wejściu przez pracownika merytorycznego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. 

Jak zgłosić potrzebę asysty?

Planując wizytę w GOK-u, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu lub w filiach w Boruszowicach i Połomi należy zgłosić chęć przybycia min. 24 godziny wcześniej:

  • telefonicznie (tel. +48 32 450 81 34, +48 512 950 842)
  • drogą elektroniczną (adres mailowy: tworoggok@gmail.com)

Pracownik zapyta o Wasze potrzeby i zadba o to, aby wizyta była komfortowa.

Skip to content