Co będziemy robić?

  • poniedziałek 15.02 – wyjazd do Manufaktury Słodyczy w Żarkach
  • wtorek 16.02 – wyjazd do Kręgielni w Sierotach
  • środa 17.02 – wyjazd do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej
  • czwartek 18.02 – wyjazd do Parku św. Mikołaja w Zatorzu (powrót ok. godz. 16)
  • piątek 19.02 – wyjazd do Multikina Zabrze

PRZECZYTAJ REGULAMIN

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH I ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W TWOROGU

GOK Tworóg jest organizatorem dwutygodniowych zajęć dla dzieci w okresie letnim i jednotygodniowych w okresie zimowym.

Wychowawcy na półkoloniach dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny, pożyteczny i bezpieczny.

1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 7 do 12 lat (szkoła podstawowa).   

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9.00 do godz.14.00.

3. Rodzice są odpowiedzialni za punktualne przywiezienie i odebranie dziecka z GOK.

4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie, że dziecko może samodzielnie wrócić do domu.

5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

a) spokojnego wypoczynku,

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas zajęć,

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,

d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.

6. Uczestnicy mają obowiązek:

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,

b) przestrzegać ramowego harmonogramu zajęć,

c) brać udział w realizacji programu półkolonii,

d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,

e) szanować mienie i pomoce dydaktyczne (Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie),

f) kulturalnie zachowywać się podczas wspólnej zabawy.

g) przestrzegać zasad poruszania się na drodze,

h) posiadać drugie śniadanie, być zaopatrzonym w napoje, strój odpowiedni do rodzaju zajęć przewidzianych na dany dzień oraz obuwie zmienne sportowe.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu w przypadku rażącego  łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach.

8. Rodzice/opiekunowie  przy zapisaniu dziecka na półkolonie wypełniają kartę zgłoszenia i wpłacają należną kwotę. Wysokość kwoty ustalana jest dla każdego rodzaju zajęć odrębnie.

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa Organizator zwraca  koszty półkolonii wyłącznie gdy znajdzie kogoś innego na to miejsce.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: GOK
Skip to content